İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu Kimliği

VERİ SORUMLUSU: BSM TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ
ADRES: BEYTEPE MAH. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN BLV. ENVER TÜRKİLERİ SK. AMETİST LİFE NO: 8/21
ÇANKAYA – ANKARA / TURKEY

YAZIŞMA ADRESİ:bsm@bsm-ltd.com

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi
İnternet Sitesi Aydınlatma Meni, https://www.bsm-ltd.com/ internet sitesinde yer alan “İletişim” bölümündeki formu dolduran ilgili kişilerin kişisel verilerini konu edinmektedir.  Adı soyadı, e-mail, telefon numarası, mesajınız konulu kişisel verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir.

Özel nitelikli kişisel verilerinizle (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik veriler) ilgilenmediğimizi ve bunları İletişim bölümündeki formumuzdaki veri girişi yapılabilen kısımlarda belirtmeniz halinde sorumluluk kabul etmeyeceğimizi hatırlatırız.


Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz aktarılmaz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz , https://www.bsm-ltd.com/ internet sitesinde yer alan “İletişim” bölümündeki formumuzun doldurulması aracılığıyla toplanacaktır.

İlgili Kişilerin 6698 Sayılı Kanun’da Yer Alan Diğer Hakları


İlgili kişiler, 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarını yukarıda yazılı adrese yasal usule uygun olarak başvurmak suretiyle işletebilirler.